X – Vad är tidig matematik?

Tidig matematik är de grundläggande begrepp som skapar en ”förförståelse” i matematik. En förförståelse som gör ett barn mottagligt och redo för att lära sig matematik när de sedan kommer till förskoleklass och grundskola.

Att hålla på med tidig matematik är att möta och träna på att förstå begrepp som har med ”mängder” att göra: större/mindre, fler/färre, öka/minska, lägga till/ta bort.

Det är också att möta och få träna på mer ”rumsliga begrepp”: högre/lägre, större/mindre, längre/kortare, längre bort/längre upp.

Förståelsen av dessa begrepp är basen för att förstå vad en mängd och ett antal är. De har också med förståelse av rummet och rumsliga relationer att göra.

När denna förståelse håller på att komma på plats, behöver barnet också möta och få träna på den andra mycket viktiga ingrediensen i tidig matematik: De olika representationer av antal vi använder i vår kultur – fingrar, streck, prickar, tärningar – och hur till exempel tre fingrar, tre streck, tre prickar – och tre objekt – har mängden/antalet ”tre” gemensamt.

.
.
.
.

Viktigt. De skrivna siffersymbolerna – 1, 2, 3, 4 och så vidare – kan inte få någon riktig mening utan matematisk förförståelse! Man kan säga, att matematisk förståelse – tidig matematik – handlar om att konkret jorda de begrepp som har med mängder, antal och tal att göra.

Lika viktigt. Matematisk förförståelse är inte något som bara utvecklas ”av sig självt” om man lämnar barnet åt sig självt. Barnet behöver vara med om, möta, göra, och prata om detta.

~ ~ ~

Sortering och kategorisering. Förståelse för hur man kan sortera i olika kategorier med avseende på form, färg och storlek kan ses som ännu mer grundläggande än de begrepp och relationer som beskrivs ovan. Att fem myror utgör en större mängd och ett större antal än fyra elefanter. Fast att en elefant är större än en myra och fyra elefanter tillsammans tar upp större plats i rummet än fem myror.