Förskolans matematik


Fördjupningar i förskolematematik och den matematiska pedagogiken i Magiska Trädgården.


► Varför är förskolans matematik så viktig?

”Förskolans matematik” (eller ”tidig matematik”) är de grundläggande begrepp som skapar en ”förförståelse” i matematik och som i sin tur gör ett barn mottagligt och redo för att lära sig matematik när de sedan kommer till förskoleklass och grundskola.


► Magiska Trädgården & Läroplanen

Magiska Trädgården arbetar främst med den förförståelse som behövs för att förstå och kunna hantera grundläggande egenskaper i matematik. I förhållande till Läroplanens (Lpfö 18) fokuserar Magiska Trädgården mest på mängder, antal, ordning och tal – men också mönster och så kallad tidig programering.


► Att lära själv genom att lära ut

Själva pedagogiken ”att lära genom att lära ut” – utan digitala inslag – är välbeprövad. Nästan alla som undervisat eller förklarat något för någon annan delar erfarenheten att ett av de kraftfullaste sätten att lära sig något är att lära ut till någon annan.


► Individanpassning & Inkludering

En av de grundläggande pedagogiska principerna i Magiska Trädgården är att både anpassa svårighetsnivån till det individuella barnet och att inkludera alla barn i spelandet genom att återspegla hur mycket de spelar – inte vilken matematisk nivå de spelar på.


► Individ & Grupp

Ett upplägg vi rekommenderar för användning av Magiska Trädgården är att låta tre-fyra barn sitta tillsammans, med var sin platta (med sin egen inloggning) och med regeln att ”inte göra något på någon annans platta”.


► Varför börja med talområdet 1–4?

Det handlar om förmågan att spontant och omedelbart – utan att räkna – identifiera antalet objekt i en mindre mängd. Ett exempel kan vara när vi utan att räkna ser att det ligger fyra mynt på bordet. För barn i förskoleåldern ligger gränsen i regel vid fyra objekt.