Varför är förskolans matematik viktig?

TillbakaVarför är förskolans matematik så viktig?

När man säger ”matematik” tänker man ofta på siffror och att räkna. Men, förskolans matematik handlar framför allt om den förförståelse som måste vara på plats innan siffror kan få sin mening – och inte bara vara något att lära sig rabbla utantill.

Barnet behöver förstå dels begreppen högre och lägre, större och mindre, längre och kortare, fler och färre, öka och minska, lägga till och ta bort – och dels hur de här begreppen hänger ihop med varandra. Utan en sådan för-förståelse går det inte att förstå vad siffrorna betyder och handlar om.

Men, och nu kommer det viktiga: matematisk förförståelse utvecklas inte av sig självt hos barn. Det sker bara om barnet får möta begreppen i olika aktiviteter och får möjlighet att prata kring dem tillsammans med andra vuxna och andra barn.

Det här ser olika ut för olika barn. En del barn fullkomligen badar i matematik i sin hemmiljö. Andra får väldigt mycket mindre. För det finns, som man vet, stora skillnader i hur mycket föräldrar interagerar och pratar med sina barn.

Därför har förskolan en viktigt kompensatorisk roll; den kan erbjuda detta till barn som annars inte får det eller får mycket lite av det.

Det finns mycket forskningsstöd för betydelsen av att ge alla barn förutsättningar att ta till sig och utveckla grundläggande matematiska förmågor. När det inte sker – vilket framför allt beror på för liten exponering och träning, inte på barnet i sig – så sjunker sannolikheten drastiskt för att barnet senare ska klara matematiken i skolan … och faktiskt även andra ämnen. Kanske är det för att upplevelsen att klara just matte stärker ett barn generellt.

Men: insatser med matematik i förskolan hjälper – det visar forskningen. I stort sett alla barn utvecklar nämligen den här viktiga förförståelsen om de exponeras för begreppen i aktiviteter, lek och samtal. Och med den förförståelsen på plats klarar barnet sen att ta till sig den matematik de möter i förskoleklass och åk 1.

Det här fungerar lite som när en liten snöboll kommer i rullning och bit för bit blir ett stort snöklot. Om grunden – den lilla snöbollen – är på plats, går det att bygga vidare. Men utan en snöboll att börja med, kommer man ingenstans.

Det är därför det finns så starka samband mellan ett barns matematiska nivå när det slutar förskolan och resultaten i matematik när det går ur årskurs 9.

Förskolans matematik är väldigt viktig!