Spelet & Läroplanen

Tillbaka


[ Videopresentation! ]


Hur förhåller sig Magiska Trädgården till Läroplanen (Lpfö 18)

Förskolans uppdrag kring tidig matematik beskrivs i Lpfö 18 som att varje barn i förskolan ska ges förutsättningar att utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper hos:

 • rum, tid och form
 • mängder, antal, ordning och tal
 • mönster
 • mätning
 • förändring

Varje barn ska också ges förutsättningar att utveckla sin förmåga:

 • att resonera om ovanstående och förstå samband mellan begreppen,
 • att använda ovanstående för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

De aspekter från listan ovan som Magiska Trädgården direkt stöttar förståelsen för, samt hjälper barnen förstå samband mellan och att använda på olika sätt, är:

 • grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och tal
 • centrala aspekter av rummet
 • (och i viss mån) grundläggande egenskaper hos mönster

Från första början i spelet förekommer olika mängder som barnen får hantera, såsom mängden ballonger att dra till korgen som ska lyfta, där det gäller att välja rätt antal ballonger. De möter en mängd blommor på en rad, en mängd grenar på ett träd och så vidare.

Barnen möter och tränar ordning – till exempel när blomman med nektar, som humlan vill flyga till, är t.ex. den ”tredje” blomman.

Ganska snart möter barnen också lite mer abstrakta symboler, såsom avbildade fingrar, prickar eller streck. Olika mängder av symboler (avbildade fingrar/prickar/streck) används för att representera olika antal. Till exempel väljer barnen mängden med fyra prickar för att skicka fågelungen som ramlat ner på marken fyra grenar uppåt upp till gren fyra – den fjärde grenen nerifrån – i trädet.

Barnen möter och tränar också viktiga rumsliga begrepp, som knyter an till mängder, antal, ordning och tal: högre/lägre; uppåt/neråt; större/mindre; längre/kortare; längre bort/närmre; längre upp/längre ner.

Genom att barnen möter dessa tillsammans med ”fler/färre”,”för få/inte så många”, ”lägga till/dra bort” får de också en förberedande förståelse av addition och subtraktion.

Spelet tränar mängder, antal och ordning – deras egenskaper och hur de relaterar till varandra – på ett varierat och omfattande sätt. Allra viktigast är att barnen ges stöd till konkret förankring – jordning – av de viktiga begreppen mängd, antal, ordning och tal.

Först när barnen har en ”jordad” förståelse av vad som menas med ”ett”, ”två”, ”tre”, ”fyra”, ”fem”……, för spelet in de abstrakta siffrorna (1, 2, 3, 4, 5…….).

Ett mönster är ”något som upprepas på ett systematiskt vis”. Det kan vara upprepning av handlingar, rörelser, former, storlekar, färger – samt av mängder, antal och tal. All matematik och alla ”för-matematik” kan sägas handla om mönster. Det finns systematik i matematik och ”för-matematik”.

Enkla mönster som barnen möter i Lärspelet är till exempel:

 • grottornas placering
 • att upprepat dra ballonger
 • att upprepat dra vimplar mellan träden, där de bildar enkla visuella mönster

När ett barn pekar ut den sjätte avsatsen på palmträdet (där myran sitter, som den svagsynta kameleonten behöver hjälp att fånga) med både en bild med sex fingrar och en bild med en tärning med sex prickar, hanterar hon också ett mönster. Hon upprepar antalet – och kan bortse från det irrelevanta.